REKLAMAČNÍ ŘÁD

Preambule

V případě, že přes veškeré úsilí společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. Žampiónová 331, Pitkovice, 104 00 Praha 10, IČ 05094500 , o zachování vysoké kvality nabízeného zboží, vznikne na straně klienta oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti závady dodaného zboží.

 

I. Prevence

Klient před závazným vybráním nabízeného zboží včetně jeho dodávky, vezme zejména v úvahu účelnost jím závazně objednávaného zboží, výši úplaty (ceny) zboží, a podrobně se seznámí se závaznými smluvními podmínkami společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. Žampiónová 331, Pitkovice, 104 00 Praha 10, IČ 05094500 ,. Po celou dobu užívání dodaného zboží, je nutné, aby klient věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží zveřejněný na webové prezentaci dodavatele – www.happy-belly.cz.

Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou trvanlivost zboží, jako např.: uskladněni a ohřev, užívání zboží apod.

Společnost Jídlo a Zdraví s.r.o. zákazníkovi doporučuje, aby zboží, které je při převzetí poškozené, nepřevzal. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má Zákazník právo uplatnit reklamaci vadného zboží ve výdejním místě, kde zboží převzal.

 

II. Základní podmínky

Reklamace zboží: Vyskytne-li se u dodaného zboží v záruční době vada, má klient právo tuto vadu reklamovat. Vadou dodaného zboží se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použiti nevhodných nebo nekvalitních surovin z nichž je zboží vyrobeno (připraveno), obalového materiálu zboží, prošlá expirační doba (minimální doba trvanlivosti) zboží ke dni jeho dodání klientovi. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby, v důsledku jeho nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného skladování či ohřevu, jeho částečné či úplné spotřebování, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv znehodnocení klientem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Za vadu dodaného zboží nelze současně považovat i tzv. subjektivní nechutnost (nepoživatelnost) zboží, pakliže toto vykazuje standardní známky poživatelnosti, jaké má zboží mít v případě jeho řádného užití, spotřeby. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaného zboží řádným způsobem, je společnost Jídlo a Zdraví s.r.o. povinna oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do 10 pracovních dní. Do této doby se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované dodané zboží kompletní a současně je-li prokázán nákup reklamovaného zboží u společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. Reklamace včetně odstranění vady znamená výměnu reklamovaného zboží, které bude klientovi dodáno po posledním dnu programu.

 

III. Místo a způsob uplatnění reklamace

Zboží: Klient musí uplatnit reklamaci písemně v provozovně společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. s poznámkou reklamace zboží. V písemném oznámeni musí klient dostatečně určitě popsat rozhodné skutečnosti, na základě, nichž reklamaci zboží uplatňuje.

Současně je klient povinen dostatečně prokázat existenci okolností, opravňujících jej k důvodné reklamaci dodaného zboží. Společnost Jídlo a Zdraví s.r.o. je povinna písemně potvrdit klientovi, kdy právo z odpovědnosti za vady zboží uplatnil, údaj o způsobu řešení reklamace a o době jejího trvání. Jakmile klient uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se písemně nedohodne se Jídlo a Zdraví s.r.o. jinak.

 

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace zboží

Právo z odpovědnosti za vady zboží musí být uplatněno v záruční době.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada zboží vyskytla. Případné prodlení při pokračujícím užívaní zboží může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba zboží je 24 hodin a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím na vybraném výdejním místě. Je-li však na prodávaném zboží, tj. na jeho obalu, popř. příbalovém letáku, vztahujícím se k prodávanému (dodávanému) zboží, vyznačena lhůta k použíti zboží, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Pokud je výsledkem reklamačního řízeni výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží.

 

V. Bližší specifikace pojmu zboží a vada zboží

Za zboží je považován každý denní set jídel určených k okamžité konzumaci podle výběru z nabídky na webu společnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. Za vadu zboží se zejména považuje nedostatečná, avšak garantovaná hmotnost (gramáž). Tolerované odchylky jsou 500 kJ energetické hodnoty na 1 pokrm. Neúplnost (nekompletnost) denního setu jídel a takovýto stav denního setu jídel, který odporuje obecně závazným právním předpisům na úseku ochrany spotřebitele a hygieny, jakož i hygienickým normám. Jde-li o vadu zboží, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má klient právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 40l1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č.634l1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i dalších obecně závazných, právních předpisů. Společnost Jídlo a Zdraví s.r.o. je oprávněna tento reklamační řád kdykoliv, dle svého uvážení, avšak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Jídlo a Zdraví s.r.o. a klienta se však řídí zněním reklamačního řádu platného v okamžiku řádného uplatnění reklamace zboží klientem.

KONTAKTY:
+420 ... ... ...
e-mail

ADRESA:
Jídlo a Zdraví s.r.o.
Žampiónová 331, Pitkovice
104 00 Praha 10
IČ 05094500 | Zapsáno v OR...