SMLUVNÍ PODMÍNKY

Jídlo a Zdraví s.r.o. se sídlem Žampionová 331, PSČ 10400, Praha 2, IČ: 05094500, DIČ: CZ24135704, spisová značka C 258261 vedená u městského soudu v Praze, Bankovní spojení: č. účtu 115-2681790237/0100, vedený u Komerční Banky, jednající Robertem Zemánkem - jednatelem společnosti, tel.: +420 775 120 251 , e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - je obchodní společností, (dále jen „Jídlo a Zdraví, s.r.o.")
Klient je fyzickou osobou, mající zájem o pravidelné stravování prostřednictvím nutričně hodnotných potravin. resp. jídel. (dále jen „klient")

I. Předmět plnění

Jídlo a Zdraví s.r.o.  se na základě uzavřené a účinné smlouvy zavazuje po dobu klientem vybrané varianty v rámci jeho zájmu o stravovací program www.happy-belly.cz, tomuto připravovat denní sety pěti jídel (zboží), za podmínek sjednaných smlouvou. Klient se zavazuje uhradit Jídlo a Zdraví s.r.o. v souladu se smlouvou sjednanou odměnu.
Klient se zavazuje k účasti na objednaném programu a uhrazení sjednané částky v souladu se smlouvou.

II. Smluvní povinnosti Jídlo a Zdraví s.r.o.

 1. Předem seznámit klienta s obsahem smlouvy, jakož i s rozsahem zpracování a nakládání s osobními údaji a daty klienta.
 2. Zajistit ve dnech neděle až čtvrtek výrobu pěti jídel na den a jejich distribuci na dohodnuté místo s klientem.
 3. Návod na ohřev a skladování denního setu pěti jídel je Jídlo a Zdraví s.r.o. povinna po celou dobu trvání smluvního vztahu s klientem přikládat k dennímu balíčku s jídlem.
 4. V případě, nebude-li mít klient možnost převzít si denní set pět jídel v období jeho účasti v programu www.happy-belly.cz, z jakýchkoliv důvodu a nebude o tom Jídlo a Zdraví s.r.o. informovat nejméně 3 pracovní dny předem (rozumí se před doručením zboží - formou SMS nebo telefonicky na číslo 775 120 251 nebo na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Jídlo a Zdraví s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu, nebo situaci řešit jako reklamaci.
 5. Zaslat klientovi nejpozději do tří pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy daňový doklad - fakturu prostřednictvím níž je vyúčtováno smluvní plnění (dodávka zboží) Jídlo a Zdraví s.r.o. ve prospěch klienta na základě smlouvy.
 6. Ochránit osobní údaje klienta takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR) a přísl. ust. zákona o zpracování osobních údajů.
 7. Respektovat a napomáhat výkonu práv klienta vyplývajících z čl. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 a 23 GDPR.
 8. Účinně řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně zboží dodávaného na základě smlouvy. Při případné reklamaci zboží se Jídlo a Zdraví s.r.o. zavazuje postupovat v souladu s reklamačním řádem.

III. Smluvní povinnosti klienta

 1. Uhradit Jídlo a Zdraví s.r.o. sjednanou cenu za dodávky zboží a dopravu (denních setů pěti jídel) v rámci programu www.happy-belly.cz ve výši a způsobem stanovenými závaznými smluvními podmínkami.
 2. Klient je povinen přebírat si objednané zboží na stanoveném místě ve stanoveném časovém rozmezí s Jídlo a Zdraví s.r.o..
 3. Reklamovat zboží, dodávané Jídlo a Zdraví s.r.o. na základě smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a reklamačním řádem.
 4. Zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude denní set pěti jídel (zboží) od Jídlo a Zdraví, s.r.o. dodáván.
 5. Vždy se řídit návodem na skladování zboží, který je umístěn jako příloha u každého denního balíčku s jídlem.
 6. Klient stvrzuje svým podpisem, že není alergický na žádný druh potravin, nemá žádné zdravotní problémy a je povinen písemně oznámit případné alergie a nemoci.
 7. Klient se zavazuje informovat Jídlo a Zdraví s.r.o. nejméně 3 pracovní dny předem (rozumí se před doručením zboží) o případném přerušení své účasti, nebo vypuštění určitého počtu dní z režimu.
 8. Klient je srozuměn s tím, že pro účely plnění smlouvy je společnost Jídlo a Zdraví, s.r.o. oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu.

IV. Místo dodání zboží a převzetí klientem

 1.  Jídlo a Zdraví s.r.o. se zavazuje po dobu trvání této smlouvy, dodávat zboží k převzetí klientem na předem sjednané odběrné místo.
 2. V případě, že klient požaduje změnu času doručení zboží nebo změnu doručovacího místa (adresy) je povinen tuto skutečnost Jídlo a Zdraví s.r.o. ohlásit nejpozději 3 pracovní dny předcházejícího dni doručení zboží formou SMS nebo telefonicky na číslo 775 120 251 nebo na email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Méně než tři pracovní dny předem není již možné změnit ani čas doručení, ani místo doručení. Jídlo a Zdraví s.r.o. není povinna nahrazovat denní set dodatečně, nebo poskytovat jakoukoliv slevu.
 3. Jídlo a Zdraví, s.r.o. nese odpovědnost za ztrátu zboží při jeho předání.

V. Cena zboží, způsob její úhrady klientem

 1. Cena zboží dodávaného Jídlo a Zdraví s.r.o.  - aktuální ceník je uveden na www.happy-belly.cz
 2. forma úhrady
  Bezhotovostní platba - bezhotovostním převodem na peněžní účet č. 115-2681790237/0100, vedený u Komerční Banky, a.s. Dnem úhrady sjednané ceny se rozumí den připsání její celkové výše na peněžní účet Jídlo a Zdraví s.r.o , uvedený shora.
 3. Vznik nároku na čerpání zboží klientem Pokud bude částka připsána na účet do středy daného týdne, od pondělí následujícího týdne, je klient oprávněn odebírat objednané zboží a Jídlo a Zdraví s.r.o. vzniká povinnost dodávat klientovi zboží v souladu s těmito smluvními podmínkami.

VI. Doba trvání smlouvy

Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem potvrzením klientovi objednávky Jídlo a Zdraví s.r.o.

VII. Způsoby zániku smlouvy

Smlouva zaniká následujícími způsoby:

 1. písemnou dohodou smluvních stran;
 2. uplynutím doby, na kterou byla sjednána, pokud se obě strany nedohodnou na prodloužení čí další objednávce zboží a to i s případným přerušením čerpání zboží klientem na dobu maximálně 6 měsíců.
 3. neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti. Při zániku smlouvy neuhrazením ceny klientem není dotčen nárok happy-belly.cz na úhradu ceny dodaného zboží a ceny za doručení za zboží objednané a nevyzvednuté zboží klientem v místě dodání zboží.
 4. odstoupením klienta od smlouvy v souladu s reklamačním řádem. Klient je povinen odstoupení od smlouvy oznámit Jídlo a Zdraví s.r.o. písemnou formou, když odstoupení je účinné ke dni prokazatelného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

VIII. Závěrečná ujednání

Veškeré podmínky smlouvou včetně jejích všech příloh výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.
Klient podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy předem seznámen s jejím úplným zněním včetně znění reklamačního řádu. K obsahu smlouvy a smluvních podmínek nemá žádných výhrad. Akceptací této smlouvy považuje veškeré smluvní podmínky za závazně mezi ním a Jídlo a Zdraví s.r.o. sjednané.
Smluvní strany závěrem prohlašují, že tato smlouva je uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, když svobodu projevu své vůle stvrzuje klient podpisem této smlouvy.


V Praze, 2019
Robert Zemánek - jednatel | Jídlo a Zdraví s.r.o.

KONTAKTY:
+420 ... ... ...
e-mail

ADRESA:
Jídlo a Zdraví s.r.o.
Žampiónová 331, Pitkovice
104 00 Praha 10
IČ 05094500 | Zapsáno v OR...